Wednesday, September 28, 2011

nandI mukhI

नन्दीमुखी

असहाय मेघो इव आटम्
प्लवतर्योऽद्रीनाम् मध्ये
सहसा तदा अपश्यन्
नन्दीमुखीपुष्पगुच्छम्
सरोवरतटे तथा तरूणाम् अधो
समीरे लुटन्ति नट्यन्ति च ।

प्रसिद्ध कवे: रचना एषा । कस्य?

Post a Comment